《甘露法洋》-- 《菩提道次第廣論》釋義開示

 

結行修持方法

在正修後,我們把儀軌剩下來的部份念誦。

 

禮敬供養並皈依上師勝者釋迦牟尼佛

 

唵 牟尼 牟尼 瑪哈牟尼伊 疏哈

om muni muni mahamuniye soha

 

以上為釋迦名號及咒,應各誦若干次。誦咒後,釋迦牟尼佛融入自己。

 

願我迅速由此善 成就上師佛陀已 

雖一眾生亦無餘 悉皆置於彼剎土

 

以上為四句回向文。

 

以我琱[精勤所積集 二種資糧量等同虛空

願為無明有情諸眾生 成就佛陀世尊導引師

于未成佛前之一切生 得妙吉祥慈憫垂攝持

具足教法次第最勝道 願得修成以令諸佛喜

以我解悟道次第法要 以大悲心善巧作引導

願能淨除眾生意冥愚 護持佛陀教法於久遠

教法勝寶未遍揚之境 或已遍揚卻而衰墮地

願於彼處興起大悲心 顯示弘揚利樂之寶藏

佛菩薩眾諸種妙事業 最為殊勝菩提道次第

饒益諸眾願得解脫者 世尊教法事業永流傳

成就修行等諸善道緣 淨除人與非人諸逆緣

佛陀所囑示之淨行道 生生世世願能不舍離

以十法行修此勝乘時 如理精進勤勉修持際

願護法眾痡`作護持 吉祥如海普及遍十方

 

以上為《菩提道次第願文》,這是另一種回向文。

至此便修完一座菩提道次第之禪修功課。在每一座,前行與結行都一樣,只有正行之禪參依修行次第而變。

如果我們作閉關專修,應把每一天分為清晨、上午、午後及晚上四段,每天修四座,但在初入關時,宜先一天修兩座或三座,不宜過猛。在每一座上,我們先誦前行,然後把本座欲修之正題前已生出覺受之章目概略串習一遍,再把心力以觀察及專注二法熟習今座正題,到座尾時便把結行部份完成,然後便可下座。

我們的心一向以來都沒經訓練或約束,就像野猴子般習慣了蹦蹦跳跳,所以在開始時很難叫它安定下來。因為這原因,初修時每一座的時間可以定得較短,以下座時尚未生厭為宜,否則令自己以後見到座墊便心生厭惱反而不好。在習慣了以後,這“野猴子”就比較馴伏了,這時每座可以漸次延長,至每座約兩至四小時左右。總之,我們應有耐性地練習,慢慢便懂得掌握分寸及鬆緊尺度了。

不在座上時應留意之事項

除了在座上修持的時段,我們平時亦要謹慎守好言行,才有利於心之轉變。

有些人在座上正修時十分努力,但一下座便倒頭入睡,或猶如小學生放大假地狂野,令心馬上又散亂了,這是不利於修心的。在閉關時,座與座之間的時間,我們並不鬆懈,宜多供曼達、持咒及閱讀相關之經論等。此外,在道次第閉關時,座上的時段只作主題修持,平時的日常課誦不可在此時段中修,而必須另外在別的空檔時間修誦。

在飲食方面,我們應避免過飽或不足。吃得太飽會令人渴睡,太餓則支持不了修行。一般來說,我們應食自己飯量的三份之二左右便足夠,或食用大概能令自己至下一頓餐前不感肚餓之量便足。此外,我們應視食物為維持身命之必需品,而不應對它生出執愛。在吃用前,除了在心念中先供養三寶外,我們不論僧俗均可誦以下之僧人日誦偈文:

 

于食應存藥物想  無有食欲及瞋恚

非為飽壯及高慢  僅為存身受此食

 

在西藏的三大寺中,許多努力的學僧,每天僅睡兩小時左右而已。在閉關時,我們亦應努力于修持,不應過度睡眠,僅作充足之休息便夠了。閉關者宜早睡早起,早上淩晨便起床,晚上約十點左右便入睡。在睡眠時,宜嘗試以無畏獅臥姿入睡,以身之右側臥,左腿壓右腿上,左手自然地放在身上左側,右手托頭。這種睡姿能令人少夢、警覺及不受魔害。在臨睡時,應隨力想及日間所禪參之內容以作串習。如果以此種心念入眠,則睡眠也變成了修持。

在別的時候,行者應小心防護自心,盡力不令貪及瞋等念頭生起。何事應作、何事不應作,這些我們都要小心觀察、判斷及進行。

以上說完座間之行持宜忌。此雖主要為對閉關者之要求,但仍對日修道次第者適用。

 

破除有關禪參方面之常見誤解

對禪參方法,有許多常見之誤解。有些人以為修專注之法才算修行,而不把觀察修視為真的修行;有些人認為只修觀便足夠了;也有人以為某種人適合修止,另一類人則適合修觀察法;也有人認為一切分別皆為執妄,必須在任何情況下都以無分別心而修方是真修。對以上這些誤解,我們必須參考佛說之經、印度諸大師之論,輔以邏輯分析,而明瞭它們的誤區。

佛所教的法要之中,大部份必須主依觀察法而修,只有少部份主依專注法而修。在道次第各章題上,如敬師、人生難得、六道皆苦等章目,主要必須用觀察法而生出覺受。我們先聽與讀有關教法,生起概略認知,這便是由聞而生慧;然後,我們于自心中思維,所得出之認識乃由思而生慧;最後,我們用觀察及專注二法交替,得修所生慧。如果沒有聞及思所生慧,必定不會得到修所生慧。故此,聞與思皆為修行的一部份。如果不利用觀察之修法令心改變,如何能生起敬師之心、厭離輪回之心呢?行者必須痡`串習觀察而修,方能得到這些覺受。由此當知,不論任何人,皆應修觀察及專注二者。缺了專注修,最後必不能通達教法;缺了觀察修,則不會令心有所變動。

 

上一頁

返回

下一頁